Home > Premies en fiscaliteit > Premies > Renovatiepremie
Premie voor de renovatie van het woonmilieu PDF Afdrukken

 

Deze wetgeving is van toepassing sinds 1 januari 2008; ze werd gedeeltelijk gewijzigd op 1 oktober 2011.

Een premie is een som geld die wordt toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om u aan te moedigen uw woning, of de woningen die u verhuurt, te renoveren. Dit bedrag moet niet worden terugbetaald. Het komt overeen met een percentage van het bedrag van de aanvaarde werken. 

 

Wie heeft recht op een premie ?

Enkel volgende personen kunnen een renovatiepremie krijgen :

- de eigenaar bewoner voor de woning die hij zelf bewoont : hij moet eigenaar zijn in de hoedanigheid van natuurlijke persoon (volle, mede-, naakte eigenaar of vruchtgebruiker) en verbindt er zich toe om deze woning niet te verkopen noch te verhuren gedurende 5 jaar. 
- de eigenaar verhuurder, rechtspersoon of natuurlijke persoon, die het huurbeheer van de gerenoveerde woning toevertrouwt aan een Sociaal Verhuurkantoor gedurende minstens 9 jaar: hij verbindt er zich toe deze woning niet te verkopen vóór 10 jaar. 
 
en voor zover dat...
 
- de woning ouder is dan 30 jaar ; ze kan, vóór de werken, een andere bestemming dan huisvesting hebben (industrieel gebouw, handelszaak,...)
- de eigenaar die een woning bewoont gelegen buiten de RVOHR-perimeter, een inkomen heeft van minder dan 67.050,72€
 

panneau_attention men moet één aanvraagformulier per woning invullen voor alle werken. Dat betekent dat:
- voor een gebouw met verschillende woningen, elke aanvraag de specifieke werken voor deze woning moet bevatten alsook het aandeel (duizendsten) in de gemeenschappelijke werken 
- voor een gebouw in mede-eigendom, elke eigenaar verplicht is de aanvraag te doen); de syndicus of de VME kan geen globale aanvraag doen.
- voor een gebouw dat toebehoort aan één enkele eigenaar, deze laatste een renovatiepremie kan krijgen als eigenaar bewoner voor de woning die hij zelf bewoont, en als eigenaar verhuurder voor de woningen die verhuurd worden. 

panneau_attention deze aanvraag moet altijd vóór de werken gedaan worden, op het ad hoc formulier, samen met enkele administratieve documenten en het bestek van de werken. Start nooit met de werken vooraleer u van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ontvangstbewijs hebt gekregen. Dit ontvangstbewijs vermeldt de lijst van de aanvaarde werekn, een schatting van het premiebedrag en de toelating om met de werken van start te gaan. Vanaf deze datum hebt u 2 jaar de tijd om de werken uit te voeren en de facturen in te dienen. 

 

U kunt het aanvraagformulier en de verklarende omzendbrief downloaden

prime reno   notex 2   

 

Voor welke werken ?

 

Enkel volgende werken zijn gesubsidieerd :
 
- werken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer
- werken die nog niet werden uitgevoerd
- opgenomen in de "lijst van gesubsidieerde werken" (zie de tabel hieronder)
 
Stabiliteit van het gebouw
funderingen, balken, kolommen, metselwerken (dragend), openingen,
roostering, vloerplaat
Dak bedekking, structuur en bijhorigheden
Behandeling tegen vocht, de huiszwam en verluchting   
Elektrische installatie & gasinstallatie   
Thermische en geluidsisolatie van muren, plankenvloeren en dak  
Bouwschil gevelbedekking, coating & houten ramen en buitendeuren
Verwarming en sanitair
plaatsing van verwarming (HR TOP), sanitaire installaties, 
sanitairwaterverwarmers, rioleringen
Binnenhuisinrichting
trappen, toegankelijkheid voor personen met een handicap 
 
Geluidsisolatie rolluikkasten, brievenbussen, verluchting
Regenwatertank  
Verbetering van de binnenterreinen van de huizenblokken afbraak van bijgebouwen, doordringbaar maken van de bodem
Technische follow-up honorarium van de architect

 

Hoeveel bedraagt de premie ?

 

De premie komt overeen met een percentage van het bedrag van de aanvaarde werken. 
 
Het bedrag van de aanvaarde werken wordt berekend op basis van de eenheidsprijzen (en niet van het bestek) die voor elke werkpost werden vastgesteld.  
 
Minimum:  1.250€ per aanvraag
Maximum: 35.000€ + 5.000€/kamer vanaf de 3e voor alle werken
 
Voor de eigenaar verhuurder bedraagt het percentage 80%
Voor de eigenaar bewoner hangt het percentage af van het gezinsinkomen van de aanvrager en van de perimeter waar het gebouw gelegen is. 
 

inkomen   

buiten
RVOHR

in
RVOHR

in
wijkcontract

R < 33.525,36 €   

70% 70% 70%

 33.525,36 €< R < 67.050,72 €   

30% 40% 50%

R > 67.050,72 €   

geen premie 30% 40%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele definities...

 

het inkomen:

het betreft het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar gezinsinkomen van de aanvrager vermeld op het laatste aanslagbiljet in zijn bezit, verminderd met 5.000 € per persoon ten laste 

(vermeld op dit aanslagbiljet) en met 5.000 € indien de aanvrager en zijn echtgenoot op het ogenblik van de aanvraag jonger zijn dan 35 jaar.

 

de Sociale Verhuurkantoren:

Een SVK is een vzw erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het doel woningen uit de private sector, die haar door de eigenaar zijn toevertrouwd, tegen sociale voorwaarden te verhuren en dit tegen betaling van een gematigde huurprijs.

In ruil daarvoor belast het SVK zich met het huurbeheer en garandeert het de regelmatige betaling van de huur, ongeacht of de woning bewoond is. 

Meer info over de Sociale Verhuurkantoren

 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be